ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-GDCS)
 
กรุณากรอกรายละเอียด
 
 
 
 
 
*** ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เช่น ใช้ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
*** ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการให้ตรวจสอบได้เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป
 
ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย น้อยมาก ไม่ประเมิน
 
ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-GDCS)
Copyright © 2011-2020 All rights Reserved.